Ring 930 19 932

Bistand med avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser tiltaksklasse 1

Teknisk forskrift (TEK 10) stiller krav til avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse i forbindelse med noen søknadspliktige tiltak.

§ 9-6. Avfallsplan
§ 9-7. Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse

I avfallsplanen skal det angis forventede mengder og typer byggavfall som vil oppstå ved gjennomføring av tiltaket. Det skal beskrives hvordan avfallet planlegges håndtert/disponert. Avfall som planlegges levert direkte til ombruk/gjenvinning skal også føres opp i avfallsplanen.

Det skal utarbeides miljøsaneringsbeskrivelse for hvert enkelt tiltak, på bakgrunn av en gjennomført miljøkartlegging. Miljøsaneringsbeskrivelsen legges til grunn for håndtering av det farlige avfallet.

Farlig avfall er avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr (jf. avfallsforskriften kapittel 11).